3 kwi 2014

Wiadomości z Henkel

Henkel ponownie w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”

Cztery projekty polskiego oddziału firmy Henkel z obszaru zrównoważonego rozwoju zostały opublikowane w dwunastej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W 12. edycji raportu, który podsumowuje zaangażowanie firm w Polsce w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz dokonuje przeglądu innych inicjatyw związanych z CSR w danym roku, zamieszczone zostały 403 dobre praktyki zgłoszone przez 135 firm. Docenione przez twórców raportu praktyki firmy Henkel to: „Akcja Aktywacja” opisana w rozdziale praktyki z zakresu pracy, „Dni Różnorodności”„Women in Leadership” zaklasyfikowane do praktyk z zakresu praw człowieka oraz projekt ”W drodze do pracy”, zawarty w rozdziale zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Wśród tzw. długoletnich praktyk docenionych przez autorów raportu znalazł się „Program wolontariatu pracowniczego MIT” realizowany przez firmę Henkel od 2013r.

Projekty Henkla spotykały się z uznaniem zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu dokonującego selekcji zgłoszeń także w ubiegłych latach. Publikacją objęte zostały m.in. takie projekty Henkla jak: „Kompaktyzacja proszków do prania”, „System zarządzania energią ISO 50001”, projekt „Eko-biuro”, konkurs ekologiczny „Henkel – zielone granty” oraz „Compliance – system wdrażania i monitorowania zasad etyki w biznesie” a także praktyki długoletnie Henkla, takie jak „Program wolontariatu pracowniczego MIT” i program „Odpowiedzialność i Troska”.

Informacje o praktykach firmy Henkel wyróżnionych w 12. edycji raportu:

Akcja Aktywacja


Akcja Aktywacja to projekt firmy Henkel mający na celu edukację i propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności sportowej wśród pracowników. Program zainaugurował dzień otwarty, który dał pracownikom możliwość wzięcia udziału w wykładach prowadzonych przez dietetyków oraz fizjoterapeutów, a także skorzystania z indywidualnych konsultacji. Mogli także wykonać podstawowe badania oceniające ich stan zdrowia. Na stronach henklowskiego intranetu przez cały rok publikowane były ciekawostki i informacje na temat zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania i aktywności sportowej. Ponadto zawiązały się trzy drużyny sportowe – Henkel Running Team, Henkel Football Team oraz Henkel Zumba Team, które regularnie spotykały się na treningach, prowadzonych przez profesjonalnych trenerów. 

Wdrożenie programu Akcja Aktywacja przynosi korzyści naszym pracownikom a, co za tym idzie, firmie. Jesteśmy przekonani, że edukacja i zachęcenie pracowników do dbania o zdrowie przyczyniają się do polepszenia efektywności i zwiększania motywacji do pracy. Wspieramy pozazawodowe pasje i zainteresowania naszych pracowników, dzięki czemu z kolei mogą oni lepiej zadbać o równowagę we własnym życiu zawodowym i prywatnym. Wspólne zajęcia stwarzają również okazję do lepszego poznania się i integracji pracowników z odrębnych działów biznesowych Program umacnia także więzi pracowników z firmą i buduje jej pozytywny wizerunek jako pracodawcy.

Dni Różnorodności

Dni Różnorodności, zorganizowane przez Henkel Polska w 2013 roku, miały na celu edukację pracowników na temat różnorodności pod względem narodowości, płci oraz wieku i płynących z niej korzyści. W ramach projektu w magazynie firmowym i na stronach intranetowych ukazywały się teksty o różnorodności, pracownicy mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych temu zagadnieniu oraz spróbować potraw z różnych rejonów świata. W firmie został uruchomiony także program rozwoju młodych talentów oraz program mentoringowy, które promują kulturę różnorodności pod względem wieku.

Podczas Dni Różnorodności w firmie został zapoczątkowany program wspierania rozwoju zawodowego i osobistego kobiet na stanowiskach menedżerskich Women in Leadership a firma stała się sygnatariuszem Karty Różnorodności, która zobowiązuje do aktywnego propagowania oraz wdrażania równego traktowania pracowników w miejscu pracy.

Dni Różnorodności stały się doskonałą okazją do zaznajomienia pracowników ze strategią firmy w tym zakresie, umacniania kultury różnorodności i szacunku dla odmienności, a  także poinformowania ich o szeregu inicjatyw podejmowanych w tym obszarze przez firmę. 

Women in Leadership 

Women in Leadership to międzynarodowy program networkingu i rozwoju realizowany w firmie Henkel, także w jego polskim oddziale, i skierowany do kobiet zatrudnionych na stanowiskach menadżerskich. Jego celem jest wspieranie rozwoju osobistego i karier zawodowych kobiet menadżerek, a przez co uwolnienie prawdziwego potencjału tej grupy pracowników. Program pozwala budować porozumienie, więzi współpracy oraz platformę wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami różnych działów i funkcji, wzmacniając poczucie kulturowej jedności całej organizacji. Uczestniczki programu poprzez uczestnictwo w spotkaniach tematycznych, warsztatach, treningach rozwijają swoje menadżerskie umiejętności, a dzięki wzajemnemu wsparciu budują pewność siebie i wzmacniają w sobie poczucie sprawczości.

Poprzez program firma Henkel przyczynia się do wspierania rozwoju osobistego i zawodowego kobiet w ramach organizacji, co jest zbieżne ze strategią różnorodności firmy. Wspiera także realizację jednego z podstawowych celów polityki personalnej: stopniowego zwiększania – o 1-2 procent rocznie - udziału kobiet w kadrze menadżerskiej. Dodatkowo projekt promuje kulturę społecznego zaangażowania pracowników oraz wzmacnia poczucie kulturowej jedności w ramach całej organizacji firmy. Dzięki udziałowi w projekcie menadżerki Henkla mają możliwość budowania wewnętrznego networkingu, zadbania o swój osobisty rozwój i potencjalnie karierę. Elementy wolontariatu pozwalają im realizować się społecznie, z czego czerpią osobistą satysfakcję a równocześnie wzmacniają własne umiejętności coachingowe i mentorskie.

W drodze do pracy

W drodze do pracy to społeczny projekt aktywizacji zawodowej kobiet pozostających dłuższy czas – od minimum roku - bez pracy. Jest realizowany przez firmę Henkel we współpracy z Fundacją Miejsce Kobiet. Głównym celem projektu jest pomoc bezrobotnym kobietom w nabyciu szeregu niezbędnych umiejętności wspierających ich powrót na rynek pracy.
 
Poszczególnymi elementami kursu są m.in. trening psychologiczny, ćwiczenia z autoprezentacji, zajęcia z przedsiębiorczości czy konkretne szkolenia zawodowe. 
W programie zawiera się także kompletny kurs aktywizacji zawodowej „Spadochron”, realizowany według najlepszych międzynarodowych wzorców, który pozwala uczestniczkom odkryć swój potencjał, najlepszy sposób na jego wykorzystanie oraz wzmocnić wewnętrzną motywację zmiany. W ramach zajęć odbywają się także wspólne warsztaty z pracowniczkami firmy Henkel, dzięki którym uczestniczki kursu mają okazję zetknąć się z bliska z realiami pracy w międzynarodowej organizacji. 

Poprzez program W drodze do pracy Henkel przyczynia się do wspierania rozwoju zawodowego i szans kobiet na polskim rynku pracy, co jest zbieżne z jego celami wewnątrz organizacji, jako firmy promującej kulturę różnorodności w odniesieniu do wieku, narodowości i płci pracowników. W różnorodności firma widzi szansę i warunek osiągania biznesowych sukcesów. Projekt W drodze do pracy służy także realizacji misji społecznego zaangażowania firmy i jej pracowników. Kobiety w nim uczestniczące mają szansę na trwały powrót na rynek pracy, a tym samym na poprawienie jakości życia swojego oraz swoich rodzin.