20 lut 2014  Düsseldorf / Niemcy

Henkel z powodzeniem zrealizował cele finansowe na 2013 r.

Dobre wyniki pomimo trudnych warunków rynkowych

  • Wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym o 3,5%
  • Wpływ różnic kursowych na wysokość przychodów ze sprzedaży: 16,355 mld euro (-0,9%)
  • Skorygowany zysk operacyjny na poziomie 2,516 mld euro – wzrost o 7,8%
  • Skorygowana marża EBIT na poziomie 15,4% – wzrost o 1,3 pp
  • Dwucyfrowy wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną: +10,0%*
  • Kwota proponowanej dywidendy: wzrost o 28,4%, do 1,22 euro na akcję uprzywilejowaną

2013 był kolejnym bardzo udanym rokiem dla naszej firmy. Pomimo trudnych warunków i silnej konkurencji na rynku, Henkel zrealizował założone cele finansowe i poczynił istotne postępy w realizacji strategii do 2016 r. – powiedział Kasper Rorsted, prezes zarządu firmy Henkel. – Wypracowaliśmy wzrost, zachowując jednocześnie rentowność, i zwiększyliśmy udziały rynkowe we wszystkich segmentach działalności. Znaczny wzrost przychodów w ujęciu organicznym został osiągnięty we wszystkich regionach geograficznych. Podobnie jak w latach poprzednich, zaobserwowaliśmy bardzo silny wzrost na rynkach wschodzących. Niestety, na przychody wykazywane na tych rynkach w większym stopniu negatywnie wpłynęły różnice kursowe.

W odniesieniu do roku obrotowego 2014, Kasper Rorsted powiedział: – Trudne warunki rynkowe będą się utrzymywać. Spodziewamy się nadal negatywnego wpływu różnic kursowych, w szczególności w pierwszym półroczu. W związku z tym będziemy dalej optymalizować i usprawniać procesy i struktury, zwiększając elastyczność i efektywność działania naszej firmy. Będziemy się koncentrować na realizacji strategii, której celem jest osiągnięcie założonych ambitnych celów finansowych w perspektywie 2016 r.
W całym roku obrotowym 2014 oczekujemy wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w granicach 3%-5%. Przewidujemy również, że skorygowana marża EBIT wzrośnie do poziomu ok. 15,5%, natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną osiągnie wysoki jednocyfrowy poziom – dodał Kasper Rorsted, podsumowując założenia finansowe na 2014 r.

Prezes zarządu skomentował także proponowaną podwyżkę wskaźnika wypłaty dywidendy: –Pragniemy, aby dobre wyniki osiągane przez Henkel były źródłem korzyści również dla naszych akcjonariuszy. Dzięki wyraźnie większej rentowności i sile finansowej jesteśmy w stanie zwiększyć wskaźnik wypłaty dywidendy z aktualnego poziomu ok. 25% do 30% za 2013 r. Oczekujemy, że w przyszłości wskaźnik ten będzie się plasował w przedziale od 25% do 35% zysku netto po odliczeniu udziałów niekontrolujących i uwzględnieniu zysków lub strat nadzwyczajnych. Wzrost dywidendy nie powinien wpłynąć na naszą elastyczność w wymiarze strategicznym, ani na kształt przyjętej konserwatywnej strategii finansowej.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy w roku obrotowym 2013

Przychody ze sprzedaży w roku obrotowym 2013 wyniosły 16,355 mld euro, co stanowi niewielki spadek względem roku poprzedniego. W ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz efektów transakcji przejęć i zbycia aktywów, spółka zanotowała całkiem spory wzrost sprzedaży – o 3,5%. Wzrost przychodów w ujęciu organicznym został osiągnięty zarówno dzięki wyższym cenom, jak i zwiększeniu wolumenów sprzedaży, przy czym tempo tego wzrostu zwiększało się z każdym kolejnym okresem roku. W pierwszym półroczu 2013 r. przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym wzrosły o 3,2%, aby w drugiej połowie roku zanotować wzrost aż o 3,8%.

Sprzedaż w ujęciu organicznym rosła we wszystkich segmentach działalności, które również zwiększyły swoje udziały w poszczególnych rynkach. W segmencie Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano bardzo dobry wzrost w ujęciu organicznym, na poziomie 5,7%. Również segmentBeauty Care (kosmetyki) osiągnął spory wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, wynoszący 3,0%. Podobnie segment Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu), który zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym o całe 2,7%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) (z wyłączeniem kosztów i zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji) wzrósł z 2,335 mld euro do 2,516 mld euro (7,8%), przy czym na wzrost ten wpływ miały wyniki osiągnięte we wszystkich trzech segmentach działalności spółki. Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł w ujęciu rok do roku z 2,199 mld euro do 2,285 mld euro.

W zakresie skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) odnotowano poprawę o 1,3 pp, z 14,1% do 15,4%. Wykazana rentowność sprzedaży była równa 14,0%, wobec rentowności na poziomie 13,3% odnotowanej rok wcześniej.

Wynik na działalności finansowej uległ poprawie o 68 mln euro, osiągając poziom -113 mln euro, głównie dzięki poprawie pozycji finansowej netto i lepszym rezultatom transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe. Zmniejszyły się również koszty odsetkowe (netto) z tytułu zobowiązań emerytalnych.Stopa opodatkowania wyniosła 25,2%, wobec poziomu sprzed roku wynoszącego 24,4%.

Skorygowany zysk netto, po odliczeniu części przypadającej na udziały niesprawujące kontroli, wzrósł o 12,1%, z 1,573 mld euro do 1,764 mld euro. Wykazany zysk netto wzrósł o 6,5% względem poprzedniego roku, z 1,526 mld euro do 1,625 mld euro, a po odjęciu części przypadającej na udziały niekontrolujące w wysokości 36 mln euro ukształtował się na poziomie 1,589 mld euro (wobec 1,480 mld euro w poprzednim roku). Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł z 3,42 euro do 3,67 euro. Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniósł 4,07 euro wobec 3,63 euro w roku poprzednim. Przed zastosowaniem zmienionego MSR 19, EPS za zeszły rok wynosił 3,70 euro, a wzrost obliczonego na tej podstawie skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną kształtował się na poziomie 10,0%.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Komitet Akcjonariuszy wnoszą do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o zgodę na podwyższenie dywidendy o 28,4% w wypadku akcji uprzywilejowanych, do 1,22 euro (2012 r.: 0,95 euro), oraz o 29,0% w wypadku akcji zwykłych, czyli do 1,20 euro (2012 r.: 0,93 euro). W wypadku podwyższenia dywidendy wskaźnik wypłaty dywidendy wzrośnie do poziomu 30%.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży po raz kolejny uległ znacznej poprawie, osiągając na koniec roku poziom 2,3%, czyli 1,5 pp poniżej poziomu odnotowanego na koniec 2012 r. Na 31 grudnia 2013 r. pozycja finansowa netto uległa zmianie - Henkel wykazał dodatnią pozycję gotówkową netto w wysokości 959 mln euro, wobec zadłużenia netto na koniec poprzedniego roku, które wynosiło 85 mln euro.

Wyniki w podziale na segmenty operacyjne
W roku obrotowym 2013 r. segment Laundry & Home Care kontynuował korzystny trend rentownego wzrostu notowany w latach ubiegłych. Przy wzroście organicznym sprzedaży na poziomie aż 5,7%, dynamika wzrostu segmentu kształtowała się znacznie powyżej poziomu zanotowanego przez odnośne segmenty rynku, które w ogólnym rozrachunku zanotowały nieznaczny spadek sprzedaży. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,5%, do 4,580 mld euro.

Wysoki wzrost sprzedaży ogółem w ujęciu organicznym wynikał w całości z dwucyfrowego wzrostu sprzedaży osiągniętego na rynkach wschodzących. Dynamiczny wzrost sprzedaży zanotowano w Europie Wschodniej, przede wszystkim za sprawą dwucyfrowego wzrostu na rynku tureckim. Dwucyfrową dynamikę sprzedaży zanotowano również ponownie w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu, pomimo utrzymującej się niepewnej sytuacji polityczno-społecznej. Znacznie wzrosła sprzedaż w Ameryce Południowej, głównie za sprawą bardzo dynamicznie rosnącego rynku meksykańskiego. Dwucyfrowy wzrost sprzedaży miał miejsce także w regionie Azji i Pacyfiku.

W związku z trudnymi warunkami rynkowymi spadkowi uległa sprzedaż na rynkach rozwiniętych. W Europie Zachodniej efekt dobrych wyników sprzedaży na rynku francuskim oraz znacznego wzrostu sprzedaży w Niemczech został zniwelowany przez spadki sprzedaży zanotowane w Europie Południowej. W warunkach silnej konkurencji oraz utrzymującego się osłabienia rynku, sprzedaż w Ameryce Północnej była nieznacznie niższa niż rok wcześniej.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 8,5%, do 714 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży za cały rok ukształtowała się na nienotowanym wcześniej poziomie 15,6%, osiągając bardzo wysoki wzrost 1,1 pp. Wykazany zysk operacyjny wyniósł 682 mln euro, w porównaniu z kwotą 621 mln euro wykazaną w poprzednim roku obrotowym.

Segment Beauty Care utrzymał trend wzrostowy z poprzednich lat, osiągając w roku obrotowym 2013 wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 3,0%, który po raz kolejny był istotnie wyższy niż wynik odnośnych rynków, gdzie zanotowano spadki. Przychody ze sprzedaży w ujęciu nominalnym wyniosły 3,510 mld euro, w porównaniu z 3,542 mld euro w poprzednim roku.

Szczególne sukcesy firma Henkel odnotowała na rynkach wschodzących, wśród których wyróżniał się zwłaszcza rynek azjatycki (z wyłączeniem Japonii), gdzie efektem znacznego poszerzenia skali działalności w Chinach była dwucyfrowa dynamika wzrostu. Pomimo niestabilności politycznej, region Afryki i Bliskiego Wschodu utrzymał tendencję wzrostową z poprzednich lat, notując dwucyfrową dynamikę wzrostu. Regiony Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej również osiągnęły bardzo dobre wyniki w zakresie wzrostu sprzedaży.

Dynamika sprzedaży w ujęciu organicznym na rynkach rozwiniętych była dodatnia. Na szczególną uwagę zasługuje wysoki wzrost sprzedaży odnotowany w Ameryce Północnej. Region Europy Zachodniej również wykazał wzrost sprzedaży pomimo słabego ożywienia gospodarczego, zwłaszcza w Europie Południowej, i kurczącego się rynku. Jednocześnie wynik na poziomie sprzedaży odnotowany na rynkach rozwiniętych w regionie Azji i Pacyfiku był poniżej zeszłorocznego.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 2,1% w ujęciu rok do roku, do poziomu 525 mln euro, i jest to najlepszy wynik w historii segmentu Beauty Care. Dzięki temu osiągnięto wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży aż o 0,5 pp, do nowego rekordowego poziomu 15,0%. Wykazany zysk operacyjny wyniósł 474 mln euro, w porównaniu z kwotą 483 mln euro wykazaną w poprzednim roku obrotowym.

W roku obrotowym 2013 w segmencie Adhesive Technologies utrzymywał się korzystny trend wzrostowy. Wzrost organiczny na poziomie 2,7% nieznacznie przewyższył dynamikę wzrostu rynku ogółem. Przychody ze sprzedaży w ujęciu nominalnym wyniosły 8,117 mld euro, w porównaniu z 8,256 mld euro w poprzednim roku.

Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym był możliwy głównie dzięki bardzo dobrym wynikom segmentu na rynkach wschodzących, szczególnie w Ameryce Łacińskiej, gdzie zanotowano dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży. Równie silny wzrost sprzedaży osiągnięto w Europie Wschodniej. Dobre wyniki wygenerował region Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii). Również działalność w Afryce i na Bliskim Wschodzie rozwija się w dobrym kierunku.

Sprzedaż w ujęciu organicznym na rynkach rozwiniętych była wyższa od odnotowanej w poprzednim roku. W Ameryce Północnej wynik był dodatni, w Europie Zachodniej sprzedaż kształtowała się na stabilnym poziomie pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, natomiast wynik sprzedaży odnotowany na rynkach rozwiniętych w Azji był poniżej zeszłorocznego.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 9,9%, do rekordowego poziomu 1,370 mld euro. Istotnie poprawiła się także skorygowana rentowność sprzedaży, która osiągnęła nienotowany wcześniej poziom 16,9% (wzrost o 1,8 pp). Zysk operacyjny wzrósł o 6,7%, do poziomu 1,271 mld euro.

Wyniki w podziale na regiony
W ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła we wszystkich regionach. Wobec bardzo silnej konkurencji na rynku, sprzedaż w Europie Zachodniej spadła nieznacznie poniżej poziomu z zeszłego roku, do 5,580 mld euro. Sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła o 0,2%, kompensując efekt recesji w Europie Południowej. Przychody ze sprzedaży w regionie Europy Wschodniej uległy poprawie o 1,6%, do 3,034 mld euro. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym ukształtował się na poziomie 6,0%, głównie dzięki wynikom działalności prowadzonej w Turcji i Rosji. Pomimo niekorzystnego efektu różnic kursowych, sprzedaż w Afryce i na Bliskim Wschodzie wzrosła nominalnie o 0,3%, do 1,080 mld euro, a w ujęciu organicznym ― o 17,6%, mimo niepokojów politycznych i społecznych w niektórych krajach regionu. Do wygenerowania tak dobrego wyniku przyczyniły się w szczególności segmenty Laundry & Home Care oraz Beauty Care.

Na skutek niekorzystnych różnic kursowych sprzedaż w Ameryce Północnej była niższa o 3,2% i osiągnęła poziom 2,928 mld euro. W ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła o 1,0%, pomimo ostrej konkurencji cenowej i promocyjnej w segmentach dóbr konsumenckich. W Ameryce Łacińskiejsprzedaż pozostała na niezmienionym poziomie 1,061 mld euro, natomiast w ujęciu organicznym wzrosła o 8,7%, przede wszystkim dzięki wynikom osiągniętym na rynkach meksykańskim i brazylijskim. Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku osiągnęła wartość 2,524 mld euro i ukształtowała się 2,8% poniżej poziomu z zeszłego roku ze względu na niekorzystny efekt różnic kursowych. Region wykazał silny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym (3,3%), głównie dzięki dodatniej dynamice sprzedaży w Chinach i Indiach.

Przychody ze sprzedaży na rynkach wschodzących Europy Wschodniej, Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Azji (z wyłączeniem Japonii) wzrosły nominalnie w omawianym okresie o 1,6%, do poziomu 7,230 mld euro. Dynamikę wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 8,3% osiągnięto dzięki wysokim przychodom we wszystkich segmentach działalności. Udział rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży zwiększył się z 43% do 44%.
 
Wyniki za IV kw. 2013 r.
W IV kw. 2013 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 3,852 mld euro, co oznacza spadek o 3,7% w ujęciu rok do roku. Natomiast sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła aż o 3,3%.Skorygowany zysk operacyjny (z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji) wzrósł z 544 mln euro do 584 mln euro (7,5%). Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 464 mln euro, w porównaniu z 492 mln euro w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W zakresie skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) odnotowano poprawę o 1,6 pp, z 13,6% do 15,2%. Wykazany poziom rentowności sprzedaży wyniósł 12,1%, wobec 12,3% w tym samym okresie poprzedniego roku. Skorygowany zysk netto, po odliczeniu części przypadającej na udziały niesprawujące kontroli, wzrósł o 10,8% względem poprzedniego roku, z 370 mln euro do 410 mln euro. Zysk netto w tym kwartale ukształtował się na poziomie 321 mln euro, wobec 349 mln euro w poprzednim roku, i po odjęciu części przypadającej na udziały niekontrolujące w wysokości 1 mln euro ukształtował się na poziomie 320 mln euro (335 mln euro w poprzednim roku). Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wyniósł 0,74 euro, w porównaniu z 0,77 euro w IV kw. 2012 r. Skorygowany EPS był natomiast o 10,6% wyższy od odnotowanego w ubiegłym roku (0,94 euro wobec 0,85 euro). Przed zastosowaniem zmienionego MSR 19, EPS za zeszły rok wynosił 0,87 euro, a wzrost obliczonego na tej podstawie skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną kształtował się na poziomie 8,0%.
 
Postępy w realizacji strategii 
W roku obrotowym 2013 poczyniono znaczne postępy w realizacji przyjętej przez Henkel strategii do 2016 r. Odnotowano istotny postęp w zakresie wszystkich czterech priorytetowych celów strategicznych: Outperform (Zdynstansować konkurencję), Globalize (Działać globalnie), Simplify (Upraszczać) oraz Inspire (Inspirować). 
 
1. Outperform (Zdystansować konkurencję)
W 2013 r. trzy segmenty działalności Henkel powiększyły swoje udziały w poszczególnych rynkach, osiągając wzrost przy zachowaniu rentowności. Motorem ich rozwoju była koncentracja na najsilniejszych markach, wdrażanie przełomowych innowacji oraz wyraźne ukierunkowanie na klientów. Udział przychodów ze sprzedaży 10 głównych marek Henkel, w tym Persil, Schwarzkopf i Loctite, zwiększył się do 57%, a docelowo – w perspektywie 2016 r. – zakładany jest jego dalszy wzrost do 60%. Jednym z czynników decydujących o sukcesie firmy były efektywne innowacje produktowe wdrażane w ramach wszystkich segmentów jej działalności. W segmencie dóbr konsumenckich (działy Laundry & Home Care oraz Beauty Care) 45% przychodów ze sprzedaży pochodziło z produktów wprowadzonych na rynek na przestrzeni ostatnich trzech lat. Z kolei w segmencie klejów budowlanych i konsumenckich oraz klejów i technologii dla przemysłu, gdzie głównymi odbiorcami są zakłady przemysłowe, źródłem 30% przychodów ze sprzedaży były produkty obecne na rynku nie dłużej niż pięć lat. Aby przybliżyć procesy tworzenia innowacji do rynków, na których Henkel dostrzega przyszły potencjał wzrostu, firma planuje uruchomienie lub rozbudowę siedmiu centrów badawczo-rozwojowych w krajach wschodzących. W 2013 r. otwarto już cztery z nich (w Indiach, RPA, Korei Południowej oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich), a także znacznie rozbudowano centrum badawczo-rozwojowe w Rosji.

2. Globalize (Działać globalnie)
Do 2016 r. Henkel zamierza osiągnąć łączne przychody ze sprzedaży rzędu 20 mld euro, z czego połowa ma przypadać na rynki wschodzące, natomiast druga połowa na rynki rozwinięte. Pomimo panującej na nich dużej zmienności i intensywnej konkurencji, rynki wschodzące pozostaną główną siłą napędową światowego wzrostu gospodarczego. Na wielu z nich Henkel cieszy się mocną pozycją, która może być platformą dalszego rozwoju. W 2013 r. udział towarów sprzedanych na rynkach wschodzących w łącznych przychodach ze sprzedaży firmy zwiększył się do 44%. Podstawą dalszego pomyślnego rozwoju Henkla będzie umacnianie pozycji spółki na rynkach, na których już funkcjonuje, poszerzanie działalności o nowe segmenty oraz selektywne wchodzenie na nowe rynki. Na rynkach krajów rozwiniętych Henkel zawdzięcza swoją czołową pozycję silnym markom, które obejmują szeroki wachlarz kategorii asortymentowych. I chociaż w porównaniu z 2012 r. sprzedaż na tych rynkach utrzymała się na praktycznie niezmienionym poziomie, firma odnotowała na nich dalszą poprawę rentowności.

3. Simplify (Upraszczać)
Henkel zamierza utrzymać doskonałe wyniki operacyjne, kładąc szczególny nacisk na standaryzację, digitalizację i usprawnianie procesów. W 2013 r. stworzono solidne fundamenty dla zwiększenia efektywności kosztowej i konkurencyjności poprzez realizację różnorodnych inicjatyw strategicznych. Systemy informatyczne i usługi wspólne zostały skonsolidowane w ramach nowego systemu Integrated Business Solutions (IBS). Zmiana ta umożliwi bardziej efektywną realizację procesów end-to-end w ramach standaryzowanych and skalowalnych platform biznesowych. Większe wykorzystanie usług typu „eSourcing” poprawiło efektywność kosztową i elastyczność firmy. W 2013 r. Henkel dokonał konsolidacji działań zakupowych w ramach ośmiu globalnych centrów. Plany na przyszłość obejmują dalszą standaryzację procesów produkcyjnych i logistycznych oraz działań zakupowych we wszystkich segmentach, jak również ich integracji i stworzenia globalnego łańcucha dostaw.

4. Inspire (Inspirować)
Sukces firmy Henkel opiera się na silnym międzynarodowym zespole. Henkel zatrudnia pracowników reprezentujących ponad 120 nacji. Ok. 56% pracowników jest zatrudnionych na rynkach wschodzących - nie tylko na stanowiskach związanych z produkcją i łańcuchem dostaw. Z rynków wschodzących rekrutuje się obecnie coraz większa część pracowników zajmujących stanowiska kierownicze i związane z działalnością badawczo-rozwojową. W 2013 r. udział kobiet na stanowiskach kierowniczych wzrósł do ok. 32%. Henkel kontynuuje swoja strategię zwiększania liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych o jeden lub dwa punkty procentowe rocznie. Wraz z rosnącą obecnością Henkla na rynkach globalnych i różnicowaniem oferty, konieczne jest, aby każdy menadżer rozumiał, czego firma od niego oczekuje. Dlatego też Henkel opracował zestaw zasad przywództwa (Leadership Principles) dla przedstawicieli kadry zarządzającej, które zostały zaprezentowane w 2013 r. podczas warsztatów dla pracowników pełniących funkcje kierownicze, organizowanych na całym świecie.

Perspektywy działalności Grupy Henkel w 2014 r.
Przewiduje się, że w roku obrotowym 2014 wzrost sprzedaży Grupy Henkel w ujęciu organicznym wyniesie między 3% a 5%, przy czym organiczny wzrost sprzedaży na tym poziomie zostanie osiągnięty w każdym z segmentów działalności firmy. Zgodnie z przyjętą strategią do 2016 r., Henkel spodziewa się również nieznacznego wzrostu udziału rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży. W porównaniu z wynikami za 2013 r., spodziewany jest 1,5-procentowy wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży (EBIT), jak również wysoki, jednocyfrowy wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną.

* Po skorygowaniu wyników za ubiegły rok z uwzględnieniem zasad zmienionego standardu MSR 19, wzrost wyniósł 12,1%.


Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, których podstawą są aktualne szacunki i założenia kierownictwa spółki Henkel AG & Co. KGaA. W stwierdzeniach dotyczących przyszłości stosuje się takie wyrazy, jak „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „przewidywać”, „zakładać”, „uważać”, „szacować” i inne podobne słowa. Stwierdzeń takich nie należy w żadnym wypadku interpretować jako gwarancji, że tezy zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wyniki faktycznie osiągnięte przez Henkel AG & Co. KGaA i jego podmioty powiązane w przyszłości uzależnione są od wielu czynników, z którymi wiąże się element ryzyka i niepewności, w związku z czym mogą różnić się istotnie od wyników przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą Henkel i nie jest możliwa dokładna ich ocena. Dotyczy to w szczególności przyszłej sytuacji gospodarczej oraz działań konkurencji i innych podmiotów działających na rynku. Henkel nie planuje aktualizować stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani nie zobowiązuje się do takiej aktualizacji.