Kultura korporacyjna

"Tworzenie zrównoważonej wartości” jest naszym celem i zobowiązaniem, które łączy nas wszystkich, pracowników firmy Henkel.

Chcemy tworzyć wartość – dla naszych klientów i konsumentów, naszych zespołów i pracowników, dla naszych udziałowców, a także dla ogółu społeczeństwa i społeczności, w których działamy. Pracownicy Henkla będą zawsze do tego dążyć z pasją, dumą i entuzjazmem.

Kultura organizacyjna, cel, wizja, misja i wartości – to wszystko jednoczy nasz zróżnicowany zespół, wyznaczając ramy i wskazując kierunki działania. Obowiązujące na całym świecie wspólne zasady postępowania zostały ujęte w serię kodeksów. Są kierunkowskazem dla naszych pracowników we wszystkich działach biznesowych i kręgach kulturowych, w których działamy.

Cel

Tworzenie trwałej wartości

Chcemy tworzyć wartość – dla naszych klientów i konsumentów, naszych zespołów i pracowników, dla naszych udziałowców, a także dla ogółu społeczeństwa i społeczności, w których działamy.

Wizja

Wiodąca pozycja dzięki innowacjom, markom i technologiom

Jesteśmy światowym liderem w obszarze klejów i technologii. Oferujemy najszerszy zakres technologii klejących, obsługując wszystkie globalne rynki i gałęzie przemysłu.

Odgrywamy wiodące role także w obszarze dóbr konsumpcyjnych, na wielu rynkach i w wielu kategoriach produktów na całym świecie.

W naszym rozumieniu, “wiodący” to więcej niż numer 1 w kontekście udziałów rynkowych czy wielkości. Zajęcie mocnej pozycji na atrakcyjnym rynku jest ważne, ale znacznie trudniej jest zostać “liderem innowacji, marek i technologii”.

Przede wszystkim trzeba być skuteczniejszym w tworzeniu wartości, sprawniej reagować na zmiany zachodzące na rynku oraz zmieniające się potrzeby klientów i konsumentów, przodować  w obszarach innowacji, jakości, obsługi i zrównoważonego rozwoju.

Misja

Służenie klientom i konsumentom na całym świecie jako najbardziej zaufany partner o wiodącej pozycji na wszystkich kluczowych rynkach i w kluczowych kategoriach – jako zespół działający z pasją, w oparciu o wspólne wartości

Wartości

Nasze wartości kierują naszymi działaniami, decyzjami i postępowaniem. Codziennie w obliczu szybko zmieniających się uwarunkowań podejmujemy wiele decyzji. Równocześnie stawiamy na różnorodność: Pochodzimy z różnych kręgów kulturowych i mamy odmienne doświadczenia, działamy na rynkach i w sektorach przemysłu, które bardzo się między sobą różnią. Dlatego nasze wspólne wartości – które podzielają, rozumieją i urzeczywistniają wszyscy pracownicy Henkla – są tak ważne dla sukcesu firmy w przyszłości.

  • Klienci i konsumenci
  • Pracownicy
  • Sukces finansowy
  • Zrównoważony rozwój
  • Firma rodzinna

Stawiamy klientów i konsumentów w centrum naszych działań.

Przewidujemy, spełniamy i wyprzedzamy oczekiwania naszych klientów oraz konsumentów, oferując im najwyższą wartość, jakość i obsługę oraz wiodące innowacje, marki i technologie, a tym samym tworząc trwałą wartość.

Traktujemy klientów i konsumentów z najwyższym szacunkiem i stawiamy ich w centrum naszych działań. To podstawa długofalowego sukcesu naszej firmy. Aby oferować najlepsze produkty i innowacje, a także najwyższą jakość i obsługę, musimy rozumieć naszych klientów i konsumentów lepiej niż konkurencja. Tylko wtedy będziemy w stanie osiągać rentowny wzrost i zajmować wiodące pozycje na wszystkich kluczowych rynkach i we wszystkich kluczowych kategoriach, na całym świecie. 


Cenimy naszych pracowników, stawiamy przed nimi wyzwania i nagradzamy.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem o wspólnych wartościach. Traktujemy się z szacunkiem, rozwijamy swoje umiejętności oraz wspieramy szeroko rozumianą różnorodność. Poczuwamy się do osobistej odpowiedzialności i działamy uczciwie, dając innym dobry przykład.

W Henklu każdy pracownik może wnieść swój wkład. Wspieramy szeroko rozumianą różnorodność naszego zespołu. Doświadczenie, wiedza i kreatywność naszych pracowników są źródłem naszej przewagi konkurencyjnej. Cenimy wszystkich pracowników, stawiamy przed nimi wyzwania i nagradzamy z myślą o sukcesie firmy oraz tworzeniu trwałej wartości. Każdy pracownik daje swoim działaniem dobry przykład, ponosi odpowiedzialność za swój indywidualny rozwój, postępuje uczciwie i pracuje w zgodzie z najwyższymi standardami.
  

Naszym celem jest trwały sukces finansowy.

Jesteśmy firmą zorientowaną na wyniki, chcemy tworzyć trwałą wartość, osiągać doskonałe rezultaty finansowe i zapewniać konkurencyjny zwrot naszym akcjonariuszom. 

Realizacja strategicznych priorytetów pozwoli nam osiągać cele finansowe i zagwarantuje firmie długofalowy sukces. Doskonałe wyniki finansowe i tworzenie trwałej wartości pozwolą nam w przyszłości działać bardziej elastycznie, osiągać zdrowy i rentowny wzrost z korzyścią dla naszych akcjonariuszy, pracowników oraz społeczności, w których działamy.

 

Chcemy być liderem zrównoważonego rozwoju.

Celem naszych działań jest tworzenie trwałej wartości we współpracy z naszymi pracownikami, partnerami i interesariuszami. Ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, klientów i konsumentów, ochronę środowiska oraz jakość życia społeczności, w których działamy.

Henkel stara się zachowywać równowagę między potrzebami ludzi, dobrem naszej planety i dążeniem do zysku. Przywiązanie do zasad zrównoważonego rozwoju było zawsze jednym ze źródeł sukcesu firmy. Nasz stosunek do idei zrównoważonego rozwoju cechują długofalowość i przedsiębiorczość. Dlatego chcemy nie tylko spełniać obowiązujące standardy, ale także wyznaczać nowe.
 

Kształtujemy naszą przyszłość w duchu przedsiębiorczości, w oparciu o tradycję firmy rodzinnej.

Dumnie kontynuujemy tradycję firmy rodzinnej, dążącej do tworzenia trwałej wartości. Realizujemy długofalową wizję rozwoju firmy, kierując się naszymi wartościami. Wraz z solidnymi podstawami finansowymi stanowi to fundament, na którym budujemy naszą pomyślną przyszłość.

Od momentu założenia firmy w 1876 r. rodzina Henkel była mocno zaangażowana w sprawy przedsiębiorstwa, pozwalając nam podejmować długofalowe decyzje i działania. Nasze wspólne wartości i wzajemne zaufanie jednoczą nas w dążeniu do wspólnego celu: tworzenia trwałej wartości dla przyszłych pokoleń.