Moja biblioteka

Strategia

Odsłony:

25.02.16

Henkel Sustainability Strategy 2030

Achieving more with less is the goal of Henkel's sustainability strategy.

Oferowanie więcej korzyści naszym klientom, konsumentom, społecznościom, w których działamy, i naszej firmie – przy jednoczesnym ograniczaniu śladu środowiskowego. Oto idea, która legła u podstaw naszej strategii zrównoważonego rozwoju i jej ambitnych założeń.

Przez długi czas wzrostowi gospodarczemu towarzyszyło większe zużycie surowców. Wzrost liczby ludności i poziomu życia przekładał się wprost proporcjonalnie na wzrost wykorzystania naturalnych zasobów Ziemi. Przewiduje się, że do 2050 roku liczba ludności Ziemi wzrośnie do 9 miliardów i będzie dalej rosła. W efekcie nadchodzące dekady przyniosą coraz szybszą konsumpcję i wyczerpywanie się zasobów ropy i wody, gdyż tempo ich eksploatacji jest wyższe niż zdolności regeneracyjne naszej planety.

Jednak te wyzwania są jednocześnie naszą wielką szansą: innowacyjność w myśl zasady więcej za mniej będzie kluczem do dalszego zrównoważonego wzrostu. Potrzebujemy rozwiązań, które pozwolą ludziom prowadzić wygodne życie przy wykorzystywaniu coraz mniejszej ilości zasobów. Ta właśnie idea leży u podstaw strategii zrównoważonego rozwoju Henkla. Szukamy nowych dróg wzrostu i poprawy jakości życia bez zwiększania ilości zużywanych zasobów. Pragniemy udoskonalać nasze produkty i rozwiązania dzięki innowacjom i mądrym pomysłom – tworzyć większą wartość przy jednoczesnym ograniczeniu śladu ekologicznego.

Nasze wartości i definicje

Potrojenia efektywności do 2030

Nasza odpowiedzialność w sześciu kluczowych obszarach

W działaniach wzdłuż całego łańcucha wartości koncentrujemy się na sześciu obszarach odpowiedzialności, które odzwierciedlają największe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. Innowacyjność oraz osiąganie „więcej za mniej” to klucz do zrównoważonego rozwoju, który powinien pozwolić zapewnić przyszłym pokoleniom niezmienioną jakość życia. Wspieramy zrównoważony rozwój poprzez nasze produkty i technologie, skupiając się na kluczowych obszarach, które określają największe wyzwania związane z naszą działalnością. Naszym celem strategicznym jest wytwarzanie większej wartości przy ograniczaniu śladu środowiskowego. I ten cel jest nieustannie obecny w sposobach myślenia i codziennych aktywnościach naszych pracowników, a także odzwierciedlony w naszych procesach biznesowych.

Cele pośrednie do 2020 roku (rok bazowy: 2010)

Poprzez nowe cele pośrednie do 2020 roku zamierzamy poprawić o 75 procent (w porównaniu z rokiem bazowym 2010) stosunek pomiędzy tworzoną przez nas wartością a wpływem na środowisko naturalne.

Obszary zrównoważonej odpowiedzialności i cele na lata 2011-2015


CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ DO 2030 ROKU

Aby osiągnąć nasz cel potrojenia efektywności do 2030,  będziemy musieli poprawiać ją rokrocznie średnio o 5 do 6 procent. Na pięcioletni okres pomiędzy rokiem 2011 a 2015, wyznaczyliśmy konkretne cele pośrednie, zakładające podniesienie efektywności o 30 procent.

Wdrażanie

Jak wdrażamy naszą strategię w życie

Naszą strategię zrównoważonego rozwoju wdrażamy wzdłuż całego łańcucha wartości. Wykorzystujemy do tego nasze produkty, współpracując z partnerami biznesowymi i zachęcając do działania naszych pracowników. Oto kilka przykładów:

CO JUŻ OSIĄGNĘLIŚMY

Osiągnąć długofalowy cel potrojenia efektywności naszych działań do 2030 r. (Faktor 3) pomogą nam krótko-terminowe cele pośrednie, wyznaczane na kolejne pięcioletnie okresy. Oto status realizacji celów, założonych na lata 2011-2015:

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju, na czele z członkiem zarządu, kieruje działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, podejmując najważniejsze decyzje. Członkowie Rady reprezentują działy biznesowe i funkcyjne, odpowiedzialne za wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju.